ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, November 6, 2018

ιγ' - Σώσω σε

14g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.