ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, October 13, 2016

κη' Βενώρ· Ἡ τοῦ Μεσσάλα πτῶσις

gp28

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.